Florentes

 

19 I

Maryja o yciu kobiecym dzisiaj

 
W 1974 roku - a wic ponad 40 lat temu - Papie Pawe VI napisa adhortacj apostolsk (dokument nauczania papieskiego) zatytuowan "O naleytym ksztatowaniu i rozwijaniu kultu Najwitszej Maryi Panny". Dokument ten nie straci nic ze swojej aktualnoci, ukazujc Maryj jako wzór dla Kocioa, wzór dla kadego chrzecijanina, a w szególnoci wzoru kobiety. B. Pawe VI ukazuje, e nawet 2000 lat póniej, w zmienionych warunkach ycia, Maryja jest przykadem Kobiety i Chrzecijanki, dowiadczajcej rónych sytuacji ycia kobiecego, take w XX, dla nas XXI wieku.
 
Chcemy szuka Maryi - kobiety, niefigurkowej i z piety, ale takiej, która uczy, jak podj rol kobiety i matki w yciu codziennym, bo pod wielk teologi, kryje si obraz kobiety: ywej, piknej, kochajcej, rodzcej, oddanej Bogu, która musiaa podj obowizki dnia codziennego. I pytanie na koniec: czy kobiety dzisiaj chc jeszcze kocha? 
 
Spotkanie tradycynie o 18.30, po nim zapraszamy na wspóln dla DA msz w. o godz. 20.15, a nastpnie na kolacj. Przypominamy, eby zabra ze sob co do chleba i herbaty.
 

Pozdrawiamy,
o. Tomasz, Iza i Dominika


O spotkaniach

 

Florentes logo szare

"Niewiast dzieln któ znajdzie?
Jej warto przewysza pery".
                           Prz 31, 10

W czym tkwi kobiece pikno? Jaka jest rola kobiety w wiecie?

Chcemy wspólnie odkrywa nasz duchowo, odpowiedzie na pytania, które w nas tkwi oraz patrzc na kobiety Kocioa zainspirowa si piknem i odwag ich ycia, bo same pragniemy y dobrze, piknie i odwanie.

Serdecznie zapraszamy,
o. Tomasz, Iza i Dominika

 

Odbyte spotkania:

12.01.2019 - "Kobieco jako powoanie, czy obowizek?" Spotkanie poprowadzia dr Aleksandra Kuma.

8.12.2017 - "O naturze kobiecej z Edyt Stein" Spotkanie poprowadzia dr Aleksandra Kuma.

1.12.2017 - "Kobieta a niepokalane poczcie" Spotkanie poprowadzia s. dr Gabriela Wistuba wraz ze wspósiostrami.

24.11.2017 - "Jak zaprzyjani si z uczuciami?" Spotkanie poprowadzia s.Anna Maria Pudeko AP.

17.11.2017 - "Kobieto, czy znasz swoj warto?" 

10.11.2017 - "Czy da si zdefiniowa kobiet? Od wizerunku kobiecoci do roli spoecznej kobiety." Spotkanie poprowadzia dr Aleksandra Kuma.

20.10.2017 - "Kim naprawd jest Ewa?"  Spotkanie poprowadzi o. Tomasz Pkala OP.

13.10.2017 - "Kobieta czy kobieco? Midzy archetypem a stereotypem. Kulturowy wizerunek kobiety.Spotkanie poprowadzia pani dr Aleksandra Kuma - literaturoznawca i socjolog.

Prowadzcy:

 Czas i miejsce:

Pitek18:30 - sale DA

Po spotkaniu, o 20.15 
wspólna Msza wita,                        a nastpnie kolacja.